Ընկերություն
«Արցախգազ» ՓԲԸ զբաղվում է տնտեսական գործունեության այնպիսի տեսակներով, ինչպիսիք են.

-բնական և հեղոկ գազի փոխանցում և իրացում

-մասնակցություն գազամատակարարման և գազի, տնտեսության զարգացման հեռանկարային և ընթացիկ ծրագրերի մշակմանը

-գազի, տնտեսությունում գիտատեխնիկական առաջընթացի և առաջավոր փորձի նորագույն նվաճումների ներդնում

-գազամատակարարման բնագավառում շինարարական, վերականգնողական և նորոգման աշխատանքների իրականացում:
Մատուցված ծառայությունների բարձր մակարդակի, ինչպես նաև ակտիվ հասարակական գործունեության համար «Արցախգազ» փակ բաժնետիրական ընկերությունն արժանացել է բազմաթիվ շնորհակալագրերի, պատվոգրերի և շքանշանների:

Ընկերությունը կարող է իրականացնել նաև, օրենքով չարգելված, ցանկացած տնտեսական գործունեություն:


Հիմնախդիրները և Գործառույթները


 • Բնական գազի քանակների, պահանջարկի և առաջարկի հաշվառում
 • սահմանային չափիչ հանգույցից բնական գազի ներկրում և անխափան փոխադրում մինչև գազաբաշխիչ կայաններ.
 • բաշխված, իրացված բնական գազի ճշգրիտ հաշվառում և վճարումների ապահովում
 • բնական գազի ճնշման կարգաբերում
 • անխափան և անվտանգ գազամատակարարման ապահովում
 • ստուգաչափման աշխատանքների իրականացում
 • կորուստների հայտնաբերում, նվազեցում և լիկվիդացում
 • բնական գազից օգտվելու առավելությունների գովազդում
 • բնական գազի սպառման ապօրինի գործունեության հայտնաբերում և համապատասխան պատժամիջոցների կիրառում


Գազամատակարարման բնագավառում շինարարական, վերականգնողական և նորոգման աշխատանքների իրականացման ուղղությամբ հիմնական խնդիրները կապված են բնագավառի զարգացման ներդրումային այլ ծրագրերի մշակմամբ, բարոյապես ու ֆիզիկապես մաշված առանձին օբյեկտների հրատապ վերակառուցման ու արդիականացման գործում ֆինանսական միջոցների արդյունավետ օգտագործման և հնարավոր միջոցների ձեռքբերման, գազամատակարարման հզորությունների առավելագույնս օգտագործման, ոլորտի կատարելագորման, շուկայի շարունակական զարգացման և տարածաշրջանային գազահամակարգերի ինտեգրացման հետ:

Առաջնահերթ խնդիրներից է հանրապետության լրիվությամբ գազաֆիկացումը, ինչպես նաև կենցաղային նպատակներով օգտագործվող գազի սարքավորումների շահագործման անվտանգության ապահովումը: Այս խնդրի լուծումը կապահովի հուսալի և անվտանգ գազամատակարարում, որն էլ իր հերթին կխթանի ԼՂՀ տնտեսության կայուն զարգացումը:


Նպատակները

Բնական գազի գնման և բաշխման ուղղությամբ գազամատակարարման համաչափ բաշխվածություն, շրջաններում գազամատակարարման բնականոն գործունեություն: Տեղեկատվական ծառայություններից օգտվելու, ոլորտում գործունեություն իրականացնելու որակի ապահովում:


Գերակայությունը

Ոլորտի զարգացման գերակա ուղղություններն են.
 • Ծառայությունների մատուցման բարելավում՝ աշխատողների զբաղվածության մակարդակի բարձրացման, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման, համապատասխան հիմնախնդիրների վերհանման ու լուծման ուղիների մշակմանն ուղղված ծրագրերի միջոցով:
 • Իրազեկվածության աստիճանի բարձրացում` կոմունիկացիոն համակարգի զարգացման, տեղեկատվական ծրագրերի, ժամանակակից հաշվողական տեխնիկայի ներդրման միջոցով:
 • Շրջաններում գազամատակարարման ծառայություններից օգտվելու արդյունավետության բարձրացում:
 • Կադրերի պատրաստման, վերապատրաստման, որակավորման, վերավորակավորման նպատակային ծրագրերի իրականացում:
 • Նյութատեխնիկական բազայի արդիականացում